કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

સર્વિસ પ્રોવાઇડર
હોસ્ટ નેમ
@
યુઝરનેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP