કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તસવીરોને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે ક્યા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

પ્રિન્ટર
સ્કેનર
મોનિટર
હાર્ડ ડિસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

બીટ મેપ પેપર
આપેલ તમામ
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ
બીટ મેપ પિક્ચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રેમ ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP