કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વર્લ્ડ વાઈડ વેબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

પાવર ઓપ્શન
ઈન્ટરનેટ
ડેટ એન્ડ ટાઈમ
રીનેમ ઓપ્શન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

બીલ ગેસ્ટ
પીટર
આપેલ એક પણ નહી
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP