કયા મૂળભૂત અધિકાર હેઠળ બંધારણમાં એસ.સી., એસ.ટી. અને અન્ય પછાત વર્ગો માટે રાજ્યને વિશેષ જોગવાઈ કરવાની સત્તા મળે છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

ભારતના એટર્ની જનરલ માટે કયું વિધાન સત્ય નથી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?