શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના શેના માટે ચાલુ કરવામાં આવી હતી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?