ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચે આપેલ રાશિઓમાંથી કોના પારિમાણિક સૂત્ર સમાન છે ?

ટૉર્ક અને પાવર
બળ અને કાર્ય
ઊર્જા અને ટૉર્ક
પાવર અને ઊર્જા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP