ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ન્યુક્લિયસમાં લાગતું સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ નીચેનામાંથી કોની વચ્ચે લાગે છે ?
(1) પ્રોટોન-પ્રોટોન
(2) પ્રોટોન-ન્યુટ્રોન
(3) ન્યુટ્રોન-ન્યુટ્રોન
(4) પ્રોટોન-ઇલેક્ટ્રોન

1,2,4
1,2,3
1,3,4
4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો E, M, L અને G અનુક્રમે ઊર્જા, દળ, કોણીય વેગમાન અને ગુરુત્વાકર્ષણનો અચળાંક હોય, તો EL²/M⁵G² ના પરિમાણ નીચેનામાંથી કોનું પરિમાણ છે ?

દળ
સમય
લંબાઈ
સમતલકોણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
અવકાશ એ સમદિગ્ધર્મી છે, જેના પરિણામસ્વરૂપે સંરક્ષણનો કયો નિયમ મળે છે ?

વિદ્યુતભારના સંરક્ષણનો નિયમ
કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
ઊર્જા સંરક્ષણનો નિયમ
રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
t સમયે કણે કાપેલું અંતર x નીચેના સૂત્ર દ્વારા મળે છે. x = v0/k [1 – ekt] જ્યાં v0 = પ્રારંભિક વેગ છે. તો અચળાંક kનું પારિમાણિક સૂત્ર ___ થાય.

M⁰L⁰T¹
M⁰L¹T⁰
M⁰L⁰T-1
M⁰L-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP