સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
જો કોઈ અપૂર્ણાંકના અંશ અને છંદ બન્નેમાં 1 જેટલો વધારો કરવામાં આવે તો તે અપૂર્ણાંક 3/5 થાય છે. તથા જો બન્નેમાં 1 જેટલો ઘટાડો કરવામાં આવે તો તે અપૂર્ણાંક 5/9 થાય છે. મૂળ અપૂર્ણાંક શોધો.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
8/14
19/11
11/19

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP