સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જુદા જુદા મહિનાઓના ઉત્પાદનના એકમો અને તૈયાર માલના સ્ટોકના એકમો નીચે મુજબ છે.
માસઉત્પાદન (એકમોમાં)તૈયાર માલનો સ્ટોક (એકમો)
માર્ચ80002000
એપ્રિલ70001000
મે90003000
એકમદીઠ વેચાણકિંમત ₹ 200 છે.
એપ્રિલ મહિનાના કુલ વેચાણની રકમ જણાવો.

₹ 18,00,000
₹ 14,00,000
₹ 12,00,000
₹ 16,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
X અભિગમ ___ અને Y અભિગમ ___ નેતૃત્વશૈલી પર આધારિત છે.

આપખુદશાહી, લોકશાહી
આપખુદશાહી, પણ આપખુદશાહી
લોકશાહી, આપખુદશાહી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો ખર્ચ વ્યય ગણાય છે ?

ચૂકવેલું કમિશન
ચૂકવેલું ભાડું
ફર્નિચરની ખરીદી
માલની ખરીદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP