સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
જો કોઈ અપૂર્ણાંકના અંશ અને છંદ બન્નેમાં 1 જેટલો વધારો કરવામાં આવે તો તે અપૂર્ણાંક 3/5 થાય છે. તથા જો બન્નેમાં 1 જેટલો ઘટાડો કરવામાં આવે તો તે અપૂર્ણાંક 5/9 થાય છે. મૂળ અપૂર્ણાંક શોધો.

11/19
8/14
19/11
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ માટે કયું સાચું નથી ?

1, 2, 3..... પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે.
સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 0 છે.
સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે.
તે અસંખ્ય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP