ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું છે ?

માંદો માણસ સુતો હોય તો એને જગાડવો ન જોઈએ.
એ અને રોશની આવ્યા પણ ખરા.
તમે આવો તો વાત કંઈ જામે.
રોશની આવી પણ એ ન આવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નિક્ષિતા મેડમે વિદ્યાર્થીઓને અંગ્રેજી શીખવ્યું - વાક્યમાં મુખ્ય કર્મ કયું છે ?

અંગ્રેજી
શીખવ્યું
મેડમે
વિદ્યાર્થીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP