ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોષ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતોલ, અતીવ, અતિચાર,અતલસ
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરે છે.’ - આ વાક્યનું પ્રેરકવાક્ય બનાવો.

લોકો ભ્રષ્ટાચાર કરાવતા હતા.
લોકો ભ્રષ્ટચાર કરાવે છે.
(લોકો ભ્રષ્ટચાર કરાવે છે.) અને (નેતાઓ લોકો પાસે ભ્રષ્ટાચાર કરાવે છે.) બંને સાચાં
નેતાઓ લોકો પાસે ભ્રષ્ટાચાર કરાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયા વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ધ્યાનાએ પાંચ કલાક વાંચ્યું.

સ્થળવાચક
ક્રમવાચક
કારણવાચક
સમયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP