કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?

ફર્મવેર
હાર્ડવેર
સોફ્ટવેર
હયુમેન વેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP