ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું સામાનાર્થી જોડકું ખોટું છે ?

હાથી-ગજ-હસ્તિ
શાર્દૂલ -મહિષી-મર્કટ
બળદ-સુરભિસુત-આખલો
ભોરંગ-વાસુકી-સર્પ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બા-બાપુને પા ભાગનો ઓરડો રહેવા અપાયો. - વિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

સંખ્યાવાચક
પ્રમાણવાચક
દર્શકવાચક
સંખ્યાંશવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાકેલી ઈંટથી ઘર બનાવ્યું. - રેખાંકિત પદની વ્યાકરણગત ઓળખ જણાવો.

ક્રિયાપદ
વિશેષણ અને કૃદંત બંને
વિશેષણ
કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર શોધી જણાવો.
મિથુન જમીને ફરવા જતો.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
વર્તમાન કૃદંત
ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP