ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કઈ વિભક્તિ ક્રિયાનું સાધન, રીત, માધ્યમ કે કારણ દર્શાવે છે ?

તૃતીયા વિભક્તિ
પ્રથમા વિભક્તિ
દ્વિતીયા વિભક્તિ
ચતુર્થી વિભક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

મનુષ્યને ધર્મ વિના ચાલવાનું જ નથી.
ધર્મ વિના ચાલવાનું જ નથી મનુષ્યને.
મનુષ્યને ચાલવાનું નથી ધર્મ વિના.
ધર્મ વિના મનુષ્યને ચાલવાનું જ નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા શબ્દની બંને જોડણી માન્ય નથી.

વસ્તી-વસતિ-વસતી
વ્યથિત-વ્યથીત
તરબૂચ-તડબૂચ
લિપિ-લિપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગુજરાતી ભાષામાં નીચેનામાંથી કયો પદક્રમ વ્યવહારમાં વધુ વપરાશમાં છે ?

કર્તા-ક્રિયાપદ-કર્મ
કર્મ-ક્રિયાપદ-કર્તા
કર્તા-કર્મ-ક્રિયાપદ
ક્રિયાપદ-કર્મ-કર્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP