ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

વાસણો સાનુકૂળતા મુજબ અવાજ કરે છે.
વાસણો અવાજ કરે છે સાનુકૂળતા મુજબ.
અવાજ કરે છે વાસણો સાનુકૂળતા મુજબ.
સાનુકૂળતા મુજબ અવાજ કરે છે વાસણો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી પ્રેરકવાક્ય શોધીને લખો.

તેને બધાં દાખલા ગણવા પડશે
તેણે દાખલા ગણાવડાવ્યા
તે બધા દાખલા ગણશે
તેણે બધા દાખલા ગણ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અન્ન-જળ ઉઠવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

દુકાળ પડવો
જીવવા જેવી સ્થિતિ ન હોવી
પૂરમાં પાક નષ્ટ થવો
ભૂખે મરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP