ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કોડભરી અંગના, તારાને અંગમહી રંગ શા અનંગના ? -આ પંક્તિનો અલંકાર દર્શાવો.

અંત્યાનુપ્રાસ
વ્યતિરેક
વર્ણાનુપ્રાસ
શબ્દાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
'ઉપકારમાં ઉપકાર કરવી એ તો વેવાર થઈ કહેવાય.'

ઉપકાર પર ઉપકાર કરવો એ તો વ્યવહાર થયો કહેવાય.
ઉપકાર પર ઉપકાર કરવો ઈતો વ્યવહાર થયો કહેવાય.
ઉપકાર ઉપર ઉપકાર કરવો એ તો વ્યવહાર કહેવાય.
ઉપકારની પર ઉપકાર કરવો એ તો વ્યવહાર થયો કહેવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અલંકારની ઓળખ સંબંધે ખોટો હોય તે વિકલ્પ શોધો.

બાનું હૃદય સરોવર છલકાઈ ગયું. : રૂપક
આ મારું પુસ્તક નહીં,મારું ભવિષ્ય છે. : અપહ્યુતિ
લગ્નમાં રૂપેરી શરણાઈ ગુંજતી હતી. - સજીવારોપણ
બાપુનું તેજ તો તેજ છે. : અનન્વય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP