ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આકાંશાથી સાવરે પડી જવાયું.’ - આ વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય બનાવો.

આકાંશા સવારે પડી ગઈ.
આકાંશા સવારે પડશે.
આકાંશાને પડવું હતું.
કર્મણિ વાક્ય ન બને.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP