ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
હસવું-રમવું-રડવું એ બાળકની સાહજિક ક્રિયાઓ છે. અ કૃદંતનો પ્રકાર ઓળખાવો.

ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઓળિયા એટલે ?

મરણપ્રસંગે ખભા પર મૂકવામાં આવતું વસ્ત્ર
વસ્ત્રપટમાં ચિત્રાંકન
સ્ત્રીનું એક ઘરેણું
કલમનો ખડિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP