કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

ઓટો કરેકટ
ઓટો ઇન્સર્ટ
ઓટો ચેક
આટો સામેલ કરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

Ctrl + Shift
Alt + Shift
આમાંથી એક પણ નહીં
ATL + Ctrl

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP