ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"અક્ષર લેશન કરે છે" સાદા વાક્યને પ્રેરક વાક્યમાં ફેરવતાં કયું વાક્ય બનશે ?

અક્ષય લેશન કરાવશે
અક્ષયથી લેશન કરાય છે.
અક્ષય લેશન કરાવે છે.
અક્ષય લેશન કરશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વ્યંજનો 'ર્’ વર્ણની ઓળખ શું છે ?

પાર્શ્વિક વ્યંજન
થડકારવાળો વ્યંજન
સંઘર્ષી વ્યંજન
પ્રકંપી વ્યંજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP