ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સમાસ ઓળખાવો : દરરોજ

કર્મધારય સમાસ
અવ્યવીભાવ સમાસ
ઉપપદ તત્પુરુષ સમાસ
મધ્યમપદલોપી સમાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"કૈલાસનું પુનિત દર્શન ધન્ય પર્વ" વાક્યના અંતે કયું ચિહ્ન આવશે ?

ઉદગાર ચિહ્ન
પૂર્ણવિરામ
પ્રશ્નચિહ્ન
અલ્પવિરામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ સાચો ક્રમ કયો છે ?

વિસ્તરણ, વિષ્ણુ, વિશ્રાંતિ, વૃત્તિ
વિષ્ણુ, વિશ્રાંતિ, વિસ્તરણ, વૃત્તિ
વૃત્તિ, વિશ્રાંતિ, વિષ્ણુ, વિસ્તરણ
વિશ્રાંતિ, વિષ્ણુ, વિસ્તરણ, વૃત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP