ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
સ્વામીજીએ આવીને અહીંના સઘળા વાતાવરણને પાવન અને સુંદર બનાવી દીધું.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
બુલંદ

બ્ + ઉ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઉ + લ્ + અં + દ્ + અ
બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્ + અ
બ્ + ઊ + લ્ + અ + દ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘માયા’ સંજ્ઞામાંથી ‘માયાળું’ શબ્દ બન્યો છે. - રેખાંકિત પદની વ્યાકરણગત ઓળખ શું છે ?

ક્રિયાવિશેષણ
વિશેષણ
સર્વનામ
કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'વાડ થઈને ચીભડા ગળે' - કહેવતનો અર્થ આપો.

વાડ જ ચીભડાં ખાઈ જાય.
વાડને ટેર - તરબૂચ ભાવે.
વાડ વગર વેલો ના ચડે.
રક્ષક જ ભક્ષક બને.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP