ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
મારી ઉંમર પ્રશ્નો પૂછવા જેટલી થઈ.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP