ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સંદર્ભગ્રંથ' શબ્દનો સાચો અર્થ થાય ___

માહિતી કોશ
શબ્દાર્થ અને શબ્દ સમજૂતી આપતો ગ્રંથ
વિષયવસ્તુ અંગે વધારે સમજ આપતો ગ્રંથ
સુવાચ્ય ગ્રંથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
હું પણ ત્યાં જઈને બેસતો.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થ કૃદંત
આજ્ઞાર્થ કૃદંત
વર્તમાન કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો : 'કાગનો વાઘ કરવો'

બુમરાણ કરવી
ગજનું રાજ કરવું
રોક્કળ કરવી
રજનું ગજ કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘વનેન્દુ’ શબ્દની સાચી સંધિ દર્શાવતો શબ્દ વિકલ્પમાંથી જણાવો.

વન + ઈન્દુ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વન + ઈન્દ
વાનો + ઈન્દુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP