ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કઈ કહેવત નથી ?

વાડ ચીભડા ગળે
ઉતાવળે આંબા ન પાકે
અધુરો ઘડો છલકાય
જીવ હેઠો બેઠો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પાણી સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો.

જાતિવાચક સંજ્ઞા
વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા
દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા
ભાવવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP