ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મામાનું ઘર કેટલે દીવો બળે એટલે - કહેવતનો અર્થ

વખત આવે ખરેખર શું તેની ખબર પડી જવી
આંખોની સામે હોવું
ખૂબ જ નજીક હોવું
મામાના ઘેર મોજ મસ્તી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"વાડ ચીભડાં ગળે" કહેવતનો અર્થ શોધો.

વાડની બાજુનાં ચીભડા વાડ ગળી જાય
રક્ષક ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ
રક્ષક જ ભક્ષક બને
પોલીસ ચોરનો સાથ આપે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી પ્રેરકવાક્ય શોધીને લખો.

તેણે બધા દાખલા ગણ્યા
તેને બધાં દાખલા ગણવા પડશે
તે બધા દાખલા ગણશે
તેણે દાખલા ગણાવડાવ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP