ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કયું સમાનાર્થી જોડકું ખોટું છે ?

સંગતિ - સહવાસ
દુર્ધર્ષતા - કોમળતા
વલોપાત - કલ્પાંત
અતીત - ભૂતકાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
સાંદીપનિ

સ્ + આં + દ્ + ય્ + ઈ + પ્ + અ + ન્ + ઈ
સ્ + આ + દ્ + ઈ + પ્ + અ + ન + ય
સ્ + આં + દ્ + ઈ + પ્ + અ + ન્ + ઈ
સ્ + અ + દ્ + ઈ + પ્ + આ + ન્ + ઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તું આવવાની હતી એટલે હું આવ્યો. · વાક્યમાં કયા પ્રકારનું સંયોજક છે.

શરતવાચક
સંયોજક નથી
વિકલ્પવાચક
પરિણામવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP