ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આઠ ગણોના માપ યાદ રાખવાનું સહેલું સૂત્ર છે ?

ગાલ સનભાજરા તામાય
ગાન જયરામા તાલભાસ
રામા ભાનતાલ સગજય
યમાતા રાજભાન સલગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

લુચ્ચું - લુચ્ચાઈ
દવા - દવાઈ
કુશળ - કુશળતા
મધુર - માધુર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
તું ખાવાનું મોકલનાર કોણ ?

ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થ કૃદંત
આજ્ઞાર્થ કૃદંત
ભવિષ્ય કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP