ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉપમા અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

ફૂલના જાણે શોભે ગાલીચા
ડોહો સોટાની જેમ હાલવા ચાલવા લાગ્યો
પથ્થર થર થર ધ્રુજે
છકડો એટલે છકડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP