ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ખાડો ખોદે તે પડે'ની સમાનાર્થી કહેવત જણાવો.

પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ
હાથના કર્યા હૈયે વાગ્યા
આપમૂઆ વિના સ્વર્ગે ન જવાય
કરે જગલોને ભોગવે ભગલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP