કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

ચાર્લ્સ બેબેજ
પીટર
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

લાઈટ પર સેકન્ડ
લોડ પર સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈન પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હાર્ડ ડિસ્કમાં અવ્યવસ્થિત ડેટાને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

ડીફ્રેગમેન્ટ
સોટિંગ
રિસ્ટોર
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP