બાયોલોજી (Biology)
ખુલ્લા પ્રકારનું પરિવહનતંત્ર ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

સંધિપાદ
ઊભયજીવી
સંધિપાદ અને મૃદુકાય
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલી વનસ્પતિમાં જોવા મળતી અદ્રાવ્ય પોલિસેકેરાઈડ કઈ છે ?

રેફીનોઝ
સુકોઝ
સ્ટાર્ચ
ગ્લાયકોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંજીવન શક્તિનું પ્રમાણ કયા સમુદાયમાં વધુ હોય છે ?

સરીસૃપ
સછિદ્ર
શૂળત્વચી
પૃથુકૃમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાક્ષણિક પ્રાણીકોષમાં કઈ રચનાનો અભાવ હોય છે ?

કોષરસ
રિબોઝોમ્સ
કોષદીવાલ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ – ॥ શું દર્શાવે છે ?

રંગસૂત્રકાઓનું અલગીકરણ
લિંગી રંગસૂત્રનું અલગીકરણ
સમજાત રંગસૂત્રનું અલગીકરણ
DNA અને સેન્ટ્રોમિયરનું સંશ્લેષણ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉષ્ણરુધિરવાળાં પ્રથમ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
શાહમૃગ - કબુતર
મોર - કાગડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP