બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદમાં શ્વસન માટે કઈ રચના આવેલ છે ?

ઝાલર
આપેલ તમામ
ફેફસાંપોથી
શ્વાસનળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમગ્ર જીવસૃષ્ટિની જાળવણી કરતું પ્રભાવી પ્રોટીન કયું છે ?

RuBisCO
કોલેજન
ક્લોરોફિલ
સ્ક્લેરોપ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંગિકાઓના પટલમાં કયું લિપિડ હાજર છે ?

ટ્રાયગ્લિસરાઈડ
લિપોપ્રોટીન
ફૉસ્ફોલિપિડ
ગ્લાયકોલિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા વનસ્પતિ-જૂથમાં વાહકપેશીઓ ગેરહાજર છે ?

આવૃત બીજધારી
ત્રિઅંગી
અનાવૃત બીજધારી
દ્વિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિગેઝિસ ઉત્સેચક શક્તિ ક્યાંથી ઉપયોગમાં લે છે ?

ATP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
GDP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
AMP ના પાયરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી
GTP ના પાપરોફોસ્ફેટ બંધમાંથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નામકરણ કરનાર સંશોધકના નામનો ઉલ્લેખ કોના પછી એને કઈ રીતે થાય ?

પ્રજાતિ અને મોટી લિપિ
જાતિ અને નાની લિપિ
પ્રજાતિ અને સંક્ષિપ્ત
જાતિ અને સંક્ષિપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP