ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સુરખાબના પ્રજનન માટેનું સ્થળ "સુરખાબનગર" ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે ?

કચ્છ
પીરોટન ટાપુઓ
વેળાવદર
નળ સરોવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP