બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ ઉદ્વિકાસ માટેનું મહત્ત્વ ધરાવે છે. કારણ કે તેના પરિણામ માટે શું સાચું છે ?

ચાર બાળકોષો સર્જાય છે.
પુન:સંયોજન થાય છે.
જનીનીક રીતે બાળકોષો સમાન હોય છે.
અંડકોષો અને શુક્રકોષો સર્જાય છે.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસકંકાલના કયા તંતુઓ છાબ રચે છે ?

સૂક્ષ્મનલિકા
સૂક્ષ્મ તંતુ
પટલીયનલિકા
મધ્યવર્તીતતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોમાંથી મુખ્ય જૂથને શું કહે છે ?

જાતિ
સૃષ્ટિ
વર્ગ
કુળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી વનસ્પતિના નમૂનાના સંગ્રહ માટેનો સચોટ ક્રમ દર્શાવે છે...

એકત્રીકરણ-દાબન-શુષ્કન, વિષાક્તન, આરોપણ
એકત્રીકરણ-શુષ્કન-વિષાકતન-દાબન-આરોપણ
એકત્રીકરણ-દાબન-આરોપણ-શુષ્કન, વિષાકતન
એકત્રીકરણ-શુષ્કન-દાબન-વિષાકતન-આરોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જનીનોના સ્થાનમાં ગૌણ પરિવર્તન કોનાથી થાય છે ?

ફૉરવર્ડ વિકૃતિ
રંગસૂત્રીય વિકૃતિ
રીવર્સ વિકૃતિ
બિંદુવિકૃતિ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP