બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી અંડપ્રસવી સસ્તન પ્રાણી કયું છે ?

સસલું
ડોલ્ફિન
પેંગ્વિન
બતકચાંચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સોડિયમ અને ક્લોરિનની ક્રમિક અગત્ય ધરાવતું સાચું જૂથ કયું ?

આસૃતિદાબ જાળવણી અને રુધિરમાં જલનિયમન
હિમોસાયનીનના બંધારણ અને CO2 નું વહન
pH ની જાળવણી અને કોષવિભાજન
CO2 નું વહન અને આસૃતિદાબ જાળવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ સંવર્ધન માટેના મુદ્દાઓનો સાચો ક્રમ કયો છે ?

ભિન્નતાનું એકત્રીકરણ → પુનઃસંયોજિતોની પસંદગી → પિતૃઓ વચ્ચે સંકરણ
પિતૃઓની પસંદગી → પિતૃઓ વચ્ચે સંકરણ → ભિન્નતાનું એકત્રિકીકરણ → પુનઃસંયોજિતની પસંદગી → નવી જાતિનું પરિક્ષણ અને વેચાણ
ભિન્નતાનું એકત્રીકરણ → પિતૃઓની પસંદગી → પિતૃઓ વચ્ચે સંકરણ → પુનઃસંયોજિતોની પસંદગી— નવી જાતિનું પરિક્ષણ અને વેચાણ
પુનઃ સંયોજિતોની પસંદગી → ભિન્નતાનું એકત્રીકરણ → પિતૃઓની પસંદગી અને સંકરણ → નવી જાતિનું પરિક્ષણ અને વેચાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવવિજ્ઞાનની મુખ્ય શાખાઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રાણીશાસ્ત્ર
જીવરસાયણશાસ્ત્ર
વનસ્પતિશાસ્ત્ર
વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને પ્રાણીશાસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગોલ્ગીકાય ક્યાં દ્રવ્યોનું સંશ્લેષણ સ્થાન છે ?

ગ્લાયકોલ
આપેલ તમામ
ગ્લાયકોલિપિડ
ગ્લાયકોપ્રોટીન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયા કુદરતી ઘટકમાં સેલ્યુલોઝ મોટા જથ્થામાં રહેલો છે ?

ફળનો ગર
ઘઉં
કપાસના તંતુ
લાકડું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP