બાયોલોજી (Biology)
મધ્યશ્લેષ્મ કોની વચ્ચે આવેલું હોય છે ?

બાહ્યસ્તર અને મધ્યસ્તર
મધ્યસ્તરની તરત જ નીચે
બાહ્યસ્તર અને અંતઃસ્તર
મધ્યસ્તર અને અંતઃસ્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીન એટલે,

ન્યુક્લિઓટાઈડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
મોનોસેકેરાઈડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
એમિનોઍસિડનું વિષમ પોલિમર જૂથ
ફેટીઍસિડનું વિષમ પોલિમર જૂથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક મુખ્યત્વે

રચનાત્મક પ્રોટીન
તંતુમય પ્રોટીન
ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીન
ન્યુક્લિઓ પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપણે પ્રાણીઉદ્યાનને અન્ય કયા નામે ઓળખીએ છીએ ?

પ્રાણીનિવાસ
પ્રાણી સંગ્રહાલય
પ્રાણીબાગ
ઝૂ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુકોષકેન્દ્રીકોષ અને આદિકોષકેન્દ્રી કોષમાં અનુક્રમે કયા પ્રકારના રિબોઝોમ્સ આવેલા હોય છે ?

50 s અને 30 s
60 s અને 40 s
80 s અને 70 s
70 s અને 80 s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP