ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કાથો બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે નીચેના પૈકી કોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ચારોળીના વૃક્ષો
શંખાવલી વનસ્પતિ
ગુગળના વૃક્ષો
ખેરનાં વૃક્ષો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ફળાઉ વૃક્ષો માટે કઈ જમીન વધુ અનુકૂળ છે ?

આપેલ તમામ
મધ્ય ગુજરાતની
દક્ષિણ ગુજરાતની
ઉત્તર ગુજરાતની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ખારો" , "ખારીસરી" અને "લાણાસરી" શબ્દો કોના સંદર્ભમાં વપરાય છે ?

શેરડીના ઉત્પાદન
કચ્છીફરસાણ
રણના ઉત્પાદન
રણપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP