સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક ટ્રેનની ઝડપ 108 Km/hr છે. તો તેની ઝડપ કેટલા m/s હશે ?

10.8
30
38.8
18

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
વિનોદ કાર દ્વારા 420 kmની મુસાફ૨ી 5 hr. 15min. માં પૂરી કરે છે. પ્રથમ 1/4 અંતર 60 km/hr ની ઝડપે કાપે છે. બાકીનું અંતર કઈ ઝડપે કાપ્યું હશે ?

90 km/hr
100 km/hr
105 km/hr
85 km/hr

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક બસ ત્રણ કલાકમાં 150 કિ.મી. અંતર કાપે છે. અને પછીના બે કલાકમાં પ્રતિકલાક 60 કિ.મી.ની ઝડપે મુસાફરી કરે છે. બસની પ્રતિકલાક સરેરાશ ઝડપ શોધો.

72
52
60
54

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનની લંબાઈ 185 M અને 215 M છે. તેઓની ઝડપ અનુક્રમે 50 Km/hr અને 40 Km/hr છે. બંને ટ્રેન એકજ દિશામાં સમાંતર લાઈન પર દોડે છે. કેટલાં સમયમાં ઝડપી ટ્રેન ધીમી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

1 મિનિટ 55 સેકન્ડ
1 મિનિટ 12 સેકન્ડ
2 મિનિટ 24 સેકન્ડ
1 મિનિટ 48 સેકન્ડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
પાણીના ટાંકા ઉપર ત્રણ નળ બેસાડવામાં આવ્યા છે. બે નળ ટાંકાને અનુક્રમે 5 કલાક અને 6 કલાકમાં ભરી દે છે, જ્યારે ત્રીજો નળ 3 કલાકમાં ખાલી કરે છે. તો ટાંકી કેટલા કલાકમાં ભરાઈ જાય છે ?

20 કલાક
18 કલાક
15 કલાક
30 કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP