સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
વિજ્ઞાન અને ગણિતની સંયુક્ત પરીક્ષામાં 100 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. 85 વિદ્યાર્થી ઓછામાં ઓછા એક વિષયમાં પાસ થયા. વિજ્ઞાનમાં 75 અને ગણિતમાં 70 પાસ થયા. તો ફક્ત ગણિતમાં નાપાસ થનારની સંખ્યા શોધો.

30
15
25
20

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
જો n > 1, n ∈ N તો n⁴ + 4 ___ છે ?

અયુગ્મ સંખ્યા
વિભાજ્ય ઘન પૂર્ણાંક
અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક
યુગ્મ સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP