ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ચિલ્કા સરોવર ક્યા આવેલું છે ?

ઉત્તર સીરકાર દરિયાકાંઠે
મલબાર દરિયાકાંઠે
એક પણ નહીં
કોરોમંડલ દરિયાકાંઠે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે જણાવેલ નદીઓને સૌથી લાંબીથી સૌથી ટૂંકીના ક્રમમાં ગોઠવો.

નર્મદા-મહાનદી-કાવેરી-યમુના
નર્મદા-યમુના-કાવેરી-મહાનદી
યમુના-નર્મદા-મહાનદી-કાવેરી
મહાનદી-નર્મદા-યમુના-કાવેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP