કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

એક પણ નહીં
ડ્રમ
હેન્ડ હેલ્ડ
ફ્લેટ બેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

II અને IV
I અને II
માત્ર IV
II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP