એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભાગીદારી કરારમાં ભાગીદારો વચ્ચે નફા-નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવ્યું ન હોય ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનો નફો ભાગીદારો વચ્ચે ___ પ્રમાણમાં વહેંચાય.

ઉંમરના
રોકેલી મૂડીના
ઉપાડના
સરખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
તટસ્થ રેખાના નકશામાં તટસ્થ રેખા જેમ ઊંચા સ્થાને તેમ તેના પરના સંયોજનોમાંથી ઉપભોક્તાને મળતો સંતોષ.

ઓછો મળે છે
સરખો મળે છે
સ્થિર રહે છે
વધારે મળે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'સમગ્ર વિશ્વમાં આવકવેરો સમજવો સૌથી અઘરો છે' આ વિધાન ___ નું છે.

ગાંધીજી
આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન
સરદાર પટેલ
જવાહરલાલ નહેરુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એક્ઝામીનર, લોકલ ફંડ દ્વારા કરવામાં આવતું પંચાયતોનું ઓડિટ એ ___

આંતરીક ઓડીટ છે
વૈધાનિક (સ્ટેચ્યુટરી) ઓડીટ છે
હિસાબી બાબત છે
વિનિયોગ ઓડીટ છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP