એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કેન્દ્રીકરણ એટલે વ્યવસ્થા તંત્રમાં ___

મધ્યમસપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત કરવી
ઉચ્ચસપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત કરવી
તળસપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત કરવી
બધી જ સપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવૃત્તિ ચક્ર___

સમક્ષિતિજ રેખાથી શરૂ થાય છે
આધાર રેખાથી શરૂ થાય છે અને અંત પામે છે
ઉગમબિંદુથી શરૂ થાય છે
ઉગમબિંદુમાંથી પસાર થાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કાયદા મુજબ વેરો ભરવાની જેમ જવાબદારી હોય તે પોતાની જવાબદારી બીજાની તરફેણમાં ફેરબદલી કરે તો તેવા વેરાને ___ વેરો કહેવાય.

જવાબદારી મુક્ત
પ્રોગ્રેસિવ
પ્રત્યક્ષ
પરોક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
માનવ વિકાસના સમર્થક અર્થશાસ્ત્રી___

મહેબૂબ ઉલ હક
માઈકલ ટોડેરો
જિરાલ્ડ મેયર
કિન્ડલ બર્જર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભારતીય કંપનીના શેર્સ પરનું ડિવિડન્ડ ___ છે, તથા કંપનીએ તેના પર ડિવિડન્ડ વહેંચણી વેરો ભરવો જરૂરી___

કરપાત્ર, નથી
કરપાત્ર, છે
કરમુક્ત, નથી
કરમુક્ત, છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP