એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'કવિ હરીન્દ્ર દવેની સર્જનસૃષ્ટિના નેપથ્યમાં દયારામ, ગાલિબ, વોલ્ટ વ્હિટમેન, શ્રી અરવિંદ, માતાજી, સુંદરમ્, મરીઝ આ બધા ર્દશ્ય-અર્દશ્ય રૂપે દેખાયા કરે છે.' આ વિધાન કોનું છે ?

સુરેશ દલાલ
બકુલ ત્રિપાઠી
મકરંદ દવે
અમૃત ઘાયલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
___ આખરના તૈયાર માલના સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન 'પડતર અથવા બજાર કિંમત બે પૈકી ઓછી કિંમતે' કરવામાં આવે છે.

નાણાંકીય પત્રકમાં
પડતર પત્રકમાં
રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાં
કાચા સરવૈયામાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
2016-17 ના વર્ષથી રાજ્ય સરકારના અંદાજપત્રમાં રકમ કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે ?

રકમ રૂ.દસ હજારમાં
રકમ રૂ.હજારમાં
ખરેખર રકમ
રકમ રૂ.લાખમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
બેંક સામાન્ય રીતે કયા ખાતા પર વ્યાજ આપતી નથી ?

ચાલુ ખાતુ
બચત ખાતુ
રીકરીંગ ખાતું
બાંધી મુદત ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભાગીદારી કરારમાં ભાગીદારો વચ્ચે નફા-નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવ્યું ન હોય ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનો નફો ભાગીદારો વચ્ચે ___ પ્રમાણમાં વહેંચાય.

રોકેલી મૂડીના
ઉપાડના
સરખા
ઉંમરના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP