એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સંચાલન-ઓડિટ એટલે___

કંપનીના સંચાલકીય હિસાબોનું ઓડિટ
કંપનીના સંચાલકો વતી ઓડિટ
કંપનીના સંચાલકોના મુખ્ય હેતુ/ઉદ્દેશો તથા પ્રક્રિયાઓનું પદ્ધતિસરનું વિશ્લેષણ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રોહન એક કામ 5 મિનિટમાં પુરુ કરે છે તો તેનો કામનો દર ___ કામ/સેકન્ડ થાય

5/1 કામ/સેકન્ડ
1/5 કામ/સેકન્ડ
1/300 કામ/સેકન્ડ
300 કામ/સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
યોગ્ય નમૂના દ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રાયોગિક તપાસ ___ ઘટાડે છે.

ઓડિટરની જવાબદારી
ઓડિટરનું કાર્ય
બન્નેમાંથી એકેય નહિ
ઓડીટરનું કાર્ય અને જવાબદારી બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP