એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભાગીદારી કરારમાં ભાગીદારો વચ્ચે નફા-નુકસાન વહેંચણીનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવ્યું ન હોય ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનો નફો ભાગીદારો વચ્ચે ___ પ્રમાણમાં વહેંચાય.

રોકેલી મૂડીના
ઉપાડના
ઉંમરના
સરખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

સંતાડવો પડે ખજાનાને દાટીને કોઈને ખબર ન પડે તેમ
ખજાનો દાટીને સંતાડવો પડે તેમ કોઈને ખબર ન પડે
કોઈને ખબર ન પડે તેમ ખજાનો દાટીને સંતાડવો પડે
સંતાડવો પડે કોઈને ખબર ન પડે તેમ ખજાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ધંધો કરતા શખ્સનું કુલ ટર્ન-ઓવર રૂ___ કે વ્યવસાયી વ્યક્તિની કુલ પ્રાપ્તિ રૂ___ થી વધે તો તેમણે 'વેરા ઓડિટ' કરાવવું જરૂરી છે.

25,00,000, 75,00,000
25,00,000, 1,00,00,000
75,00,000, 25,00,000
1,00,00,000, 25,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP