એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.
જૂની પ્રણાલિકાનું આચરણ તેમજ સમર્થન કરનાર

પરંપરાગત
રૂઢિચુસ્ત
પ્રખરવાદી
ઝનૂની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવકવેરા ધારા મુજબ કુલ કરપાત્ર આવકમાંથી કલમ 80 સી હેઠળ રૂ___ સુધીની માન્ય બચતો અને કલમ 80 ડી મુજબ રૂ___ (વરિષ્ઠ નાગરિક સિવાય) સુધીનું દાક્તરી સારવારનું વીમા પ્રીમિયમ કપાત તરીકે બાદ મળશે.

1,20,000, 12,000
2,00,000, 20,000
1,00,000, 10,000
1,50,000, 25,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP