એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
પસંદગીની પ્રક્રિયાનો પ્રથમ તબક્કો છે___

અરજીઓ મેળવવી
રોજગાર કસોટીઓ
અરજીપત્ર ભરાવવું અને ચકાસવું
રૂબરૂ મુલાકાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
જ્યારે સમયને ચલ તરીકે લેવામાં આવે ત્યારે કયો મધ્યક વધુ મહત્વનો છે ?

ગુણોત્તર મધ્યક
ભારિત મધ્યક
સમાંતર મધ્યક
સ્વરિત મધ્યક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'આકસ્મિક આવકો જેવી કે લોટરી, આંકડા કે શબ્દ વ્યૂહરચના ઘોડા દોડ, પત્તાની રમત, કોઈપણ પ્રકારના સટ્ટા કે જુગારની આવક અંગે: આ દરેક આવકની કરપાત્રતા, સ્વતંત્ર શિર્ષક તરીકે (વ્યક્તિગત, અલગ-અલગ)___ એક શીર્ષક હેઠળની ખોટ, બીજા શીર્ષક હેઠળની આવક સામે ___'

થાય, બાદ મળે
ન થાય, બાદ મળે
થશે, બાદ મળે
થશે, બાદ મળી શકે નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સમાજસેવા, સાહિત્ય, કલા, વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે આગવું અને વિશિષ્ટ યોગદાન આપવા બદલ ભારત સરકાર દ્વારા સૌથી વધુ સન્માનનીય 'ભારત રત્ન' એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. ભારત સરકાર દ્વારા સૌપ્રથમ મરણોત્તર 'ભારતરત્ન' એવોર્ડ કયા મહાનુભાવને આપવામાં આવ્યો ?

ગોવિંદ વલ્લભ પંત
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
રાજેન્દ્ર પ્રસાદ
જવાહરલાલ નહેરુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP