ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કયું વાક્ય સાચું ?

દરેકે વિદ્યાર્થીઓને...
દરેક વિદ્યાર્થીઓને...
દરેક-દરેક વિદ્યાર્થીઓને
દરેક વિદ્યાર્થીને...

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP