સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઊપજથી પરિપક્વતાના એ બૉન્ડનો ___ છે.

જરૂરી વળતરનો દર
આંતરિક વળતરનો દર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
કૂપન દર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાવિમૂલ્ય અને વર્તમાનમૂલ્યની નાણાકીય રકમ કોના ઉપર આધારિત છે ?

વ્યાજદર
સમયગાળો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેમાંથી કયો હેતુ કાચું સરવૈયું બનાવવાનો મુખ્ય હેતુ નથી ?

પાકુ સરવૈયું (વાર્ષિક હિસાબ) તૈયાર કરવું
ગાણિતિક ચોકસાઈ ચકાસવી
દરેક ખાતાંનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવો
કાચા સરવૈયાને કોર્ટમાં એ વ્યવહાર થયાની સાબિતી રૂપે રજૂ કરી શકાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP